LO im. M.Kopernika

Nagroda Oświaty Janiny Szyszkowskiej – Smejkalovej i Bohumira Smejkala dla najlepszego absolwenta (3.06.2004)


Bohumir Smejkal urodził się 7 września 1919 roku w Cieszynie. Podczas okupacji był więźniem obozu koncentracyjnego w Stutthoff. Po wojnie na emigracji w Szwecji gdzie ukończył studia techniczne i pracował jako inżynier technologii termonuklearnej. W roku 1953 zawarł związek małżeński z Janiną Szyszkowską – emigrantką z Ostrowi Mazowieckiej. Pasją obojga stała się wkrótce działalność charytatywna i patriotyczna w środowiskach polonijnych. Bohumir Smejkal pełnił od 1989 roku funkcje prezesa Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji, prezesa rady Polskiej Misji Katolickiej w Sztokholmie oraz członka wielu polskich organizacji w Szwecji, Anglii i Szwajcarii. Autor dokumentacji i monografii o polskich mogiłach na sztokholmskim cmentarzu Haga Norra oraz inicjator zbiórek pieniężnych na ich utrzymanie i pielęgnację. Szczególną pomoc dla kraju rozwinęli oboje podczas stanu wojennego, wysyłając do Polski żywność i odzież dla najbardziej potrzebujących. Wiele z tych darów kierowanych było do rodzinnego miasta pani Janiny dokąd przekazywali również pieniądze na rozbudowę szpitala oraz leki i sprzęt medyczny. Wspierali także finansowo i rzeczowo ostrowskie Liceum Ogólnokształcące, między innymi książkami dla szkolnej biblioteki oraz nagrodami dla najlepszych absolwentów. Od dwóch lat utworzyli fundację swojego imienia, której celem jest materialne wspieranie rozwoju naukowego i kulturalnego wybitnie uzdolnionych uczniów liceum. Za długoletnią działalność dla kraju Bohumir Smejkal został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez prezydentów Ryszarda Kaczorowskiego, a następnie Lecha Wałęsę, oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ostrów uhonorowała Go tytułem Ostrowianina Roku 2002. Bohumir Smejkal zmarł 22 sierpnia 2005r. w Sztokholmie.

Źródło: Tygodnik Ostrołęcki

OŚWIADCZENIE

Ostrów Maz. 03.06.2004

My niżej podpisani Janina Smejkalova, urodzona dnia 16 września 1930 i Bohumir Smejkal, urodzony dnia 7 września 1919r. zamieszkali w Minkstigen 11, S-14140 Huddinge, Szwecja oświadczamy, że tytułem dobrowolnej wpłaty przekazujemy na wydzielone subkonto Rady Rodziców przy LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz., 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Tadeusza Kościuszki 36 kwotę 40 000 (czterdziestu tysięcy) złotych z przeznaczeniem odsetek od powyższej kwoty na coroczną nagrodę w wysokości nie niższej niż kwota 1 000 (tysiąca) złotych dla absolwenta LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej osiągającego najlepsze wyniki w nauce.
Wolą naszą jest, aby zdeponowaną na subkoncie kwotą Rada Rodziców przy LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz. nie rozporządzała i aby stanowiła ona nienaruszalny kapitał, z którego część oprocentowania przeznaczona będzie na wymieniony wyżej cel, pozostała część powiększy kapitał zasadniczy. W przypadku znacznego zmniejszenia oprocentowania depozytów, dewaluacji złotego lub wejścia Rzeczpospolitej Polskiej do strefy „EURO” zarząd nagrody może podjąć jednogłośnie decyzję o uzupełnieniu odsetek o konieczną kwotę, zwiększeniu wysokości nagrody z kwoty odsetek powiększających kapitał zasadniczy lub dokonać stosownego przewalutowania kwoty Nagrody.
Szczegółowe zasady funkcjonowania Nagrody określi Porozumienie Fundatorów Nagrody z Radą Pedagogiczną Szkoły oraz Radą Rodziców Szkoły.

Janina Smejkalova
Bohumir Smejkal

NAGRODZENI ABSOLWENCI

1999 – Barbara Świercz
2000 – Katarzyna Budzisz
2001 – Aleksandra Faderewska
2002 – Iwona Duda
2003 – Anna Duszyńska
2004 – Mateusz Bożykowski
2005 – Michał Nieciecki
2006 –
2007 – Magdalena Mroczkowska
2008 – Paweł Bączyk
2009 – Joanna Jaroszkiewicz
2010 – Edyta Paulina Bogucka
2011 – Izabela Sochocka
2012 – Iwona Żochowska
2013 – Agnieszka Żochowska
2014 – Monika Floryszczyk
2015 – Kosewska Olga

Skip to content