LO im. M.Kopernika

Dyrektorzy – Włodzimierz Kazimierski – dyrektor Liceum w latach 2001-2012


Urodził się 26 maja 1947r. w Nurze, woj. warszawskie. Szkołę podstawową ukończył w Nurze, a Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na kierunku historii.

W roku 1972 uzyskawszy dyplom ukończenia wyższej uczelni z tytułem magisterskim, rozpoczął pracę nauczycielską w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie jako nauczyciel historii nieprzerwanie pracuje do chwili obecnej.

Jest aktywnym nauczycielem, bierze czynny udział w życiu szkoły i środowiska, aktywnie uczestniczy w pracach rady pedagogicznej. Był organizatorem i jest nadal opiekunem Izby Pamięci Narodowej. Ponad dwadzieścia lat sprawował opiekę nad Samorządem Szkolnym. Współtworzył Izbę Historii Szkoły. Przez szereg lat był ławnikiem sądowym miejscowego sądu.

W latach 1981-82 odbył Studia Podyplomowe w Uniwersytecie Warszawskim – Instytucie Historii. W roku 2000 ukończył Kurs Kwalifikacyjny – Organizacja i Zarządzanie Oświatą organizowany przez ODN. W roku 1988 uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej.

W 2001 roku w wyniku przeprowadzonego Konkursu starosta ostrowski powołuje go do pełnienia funkcji dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Jest pełen inwencji twórczej, zarówno pod względem modernizacji bazy szkoły, wzbogacania w środki dydaktyczne jak i unowocześnienia procesu dydaktycznego. Szkoła realizuje nowoczesne programy nauczania – a główne hasło, które przyświeca zarówno radzie pedagogicznej, jak i uczniom – to „szkoła marzeń”. Uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w olimpiadach i konkursach. Szkoła posiada wybitnych sportowców na skalę krajową i europejską. Uczniowie jego byli finalistami Centralnej Olimpiady historycznej, turniejów eliminacji okręgowych.

Za swoją rzetelną, sumienną pracę pedagogiczną odznaczony został w 1996r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 1976r. otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania II stopnia, w 1994r. Nagrodę Kuratora Oświaty w Ostrołęce oraz wielokrotnie nagrody starosty ostrowskiego.

Jubileusz 100-lecia szkoły

Szanowni Państwo
Nasza szkoła ma 100 lat. Trudno w to uwierzyć. Jubileusz zmusza do refleksji. Jej historię tworzyły pokolenia pracowników i wychowanków, tworzy ją również współczesna młodzież. Sto lat historii szkoły to również sto lat – nie zawsze szczęśliwych losów naszego kraju, to życie wielu pokoleń nauczycieli i uczniów, to okresy walki znaczone ich krwią i dni wytężonej pracy poświęconej budowaniu lepszej przyszłości Ojczyzny. Ciągle ten sam budynek był świadkiem i uczestnikiem przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, dokonujących się w naszym kraju na przestrzeni wieku. Mimo różnych zakrętów przeszłości, nasi pracownicy i uczniowie zawsze dbali o dobre imię szkoły. Dziś również pracują w niej nauczyciele kształcący kolejne młode pokolenia w duchu miłości Ojczyzny i poszanowania pracy. Z takim samym poświęceniem przekazują wiedzę, umiejętności, pomagają w trudnych życiowych sytuacjach, wprowadzają w dorosłe życie. Jestem przekonany, że praca dzisiejszych nauczycieli będzie oceniona przez wychowanków równie dobrze, jak tych, którzy pracowali tutaj w ciągu minionego wieku. Sto lat szkoły to prawie trzynaście tysięcy absolwentów i kilkuset nauczycieli, to charakterystyczny gmach naszego miasta, a dla wszystkich, którzy spędzili tu swoje młodzieńcze lata, to symbol, poczucie przynależności do wspólnoty i dumy.
O wielkości szkoły świadczy ogromna rzesza wychowanków, siła ich wiedzy, umiejętności zdobytych właśnie tutaj, w tym gmachu, siła ich wspomnień. Rozsiani po całej Polsce i świecie, nasi absolwenci zawsze podkreślają, gdzie zdawali maturę i gdzie stawiali swoje pierwsze dorosłe kroki. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które pozostają głęboko w pamięci. Dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia, ważną część życia. Mam nadzieję, że uroczystości Jubileuszu stulecia dostarczą Państwu wielu niezapomnianych wrażeń. Odżyją wspomnienia, a obchody staną się kolejną wspaniałą kartą w historii, której dalsze strony napiszą obecni i przyszli uczniowie.

Włodzimierz Kazimierski
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika
w Ostrowi Maz.
sierpień 2009r.


ZŁOTY WIEK OSTROWSKIEJ ALMA MATER

Październik 2009

Jubileusz szkoły stał się okazją do sięgnięcia myślami w przeszłość, przywołania z depozytu pamięci zdarzeń i ludzi, którzy współtworzyli materialne i duchowe świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami.

W ciągu stu lat, które minęły od powstania ostrowskiego Liceum szkoła na trwałe wpisała się w historię miasta i powiatu. I nie jest ważne czy było to prywatne progimnazjum, gimnazjum miejskie, sejmikowe, gimnazjum i liceum, czy też Liceum. Liczy się to, że uczyła i uczy nieodmiennie szacunku do pracy, miłości ludzi i wrażliwości na potrzeby ojczyzny i społeczeństwa. W tym miejscu mogę przytoczyć wypowiedź jednej z absolwentek – „Szkoła uczyła nas patriotyzmu, odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny i najbliższego środowiska, dawała poza edukacją, podstawy tego, co można nazwać wychowaniem obywatelskim w najlepszym tego słowa znaczeniu. Te wartości nabyte w szkole były przydatne w czasie okupacji.”

Szkoła wykształciła wielu znakomitych obywateli: uczonych, pedagogów, duchownych, artystów, polityków, lekarzy, oficerów, inżynierów, którzy swoją pracą dowiedli wielkiej rangi szkoły. Ich życiorysy zapisały wspaniałe karty historii miasta, powiatu, kraju.

W murach szkoły wzajemnie przeplata się chlubna tradycja przeszłości z nowoczesną teraźniejszością. Po stu latach Szkoła to nie tylko wspaniały gmach otoczony ogrodem pełnym kwiatów i krzewów z popiersiem Patrona Mikołaja Kopernika i rzeźbą „Kosmos” to przede wszystkim wiedza i umiejętności ponad 450 profesorów i pracowników szkoły, 17 dyrektorów, ponad 10 tysięcy absolwentów. Nawet wojna i okupacja hitlerowska w swoim tragizmie zapisała chlubną jej tradycję. Zapisali ją nauczyciele i uczniowie tajnego nauczania. Pedagodzy i uczniowie najstarszych klas zasilili wszystkie powstające w Ostrowi i powiecie konspiracyjne ugrupowania polityczne i związki wojskowe.

Znany dobrze w naszym mieście lekarz – absolwent i więzień obozowy w swoich wspomnieniach napisał: „Niech przetrwa w pamięci Szkoły martyrologia uczniów i absolwentów, profesorów ich heroiczna i czasami beznadziejna walka. Ich patriotyzm i charaktery były kształtowane przez szkołę”.

Ciągle ten sam budynek, już 80 – letni, był świadkiem i uczestnikiem przemian politycznych, społecznych i gospodarczych dokonujących się w naszym kraju na przestrzeni wieku. Mimo różnych zakrętów przeszłości, pracownicy i uczniowie zawsze dbali o dobre imię Szkoły.

„To była naprawdę dobra Szkoła – wspomina jeden z najstarszych absolwentów (dziś już nie żyjący) – wspaniali nauczyciele i wychowawcy, wiele im zawdzięczam i przechowuję o nich jak najlepszą pamięć”.

Dzisiaj również pracują w niej nauczyciele, którzy z poświęceniem przekazują wiedzę, umiejętności, kształtują miłość i odpowiedzialność za Ojczyznę. Ich praca będzie oceniana przez wychowanków również dobrze, jak tych, którzy pracowali w minionym wieku, bowiem „Specyfiką tej szkoły jest jej niepowtarzalny klimat w procesie nauczania i wychowania” – jak napisał inny wychowanek.

W okresie ostatnich dwóch lat trwały intensywne przygotowania do obchodów jubileuszowych. W tym celu został powołany Komitet Organizacyjny z jej przewodniczącym dyrektorem Szkoły, Komitet Honorowy z przewodniczącym Adamem Struzikiem – Marszałkiem Sejmiku Mazowieckiego.

W skład Komitetów weszły osoby z Urzędu Powiatu i Miasta, Koła Wychowanków i Absolwentów, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Sponsorzy.

Patronat Honorowy objęli Ks. Prymas Józef Glemp i Prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

W roku Jubileuszu Stulecia Szkoły władze samorządowe powiatu ostrowskiego podjęły działania, aby Jubileusz był godny, był świętem powiatowym. Rada Powiatu uznała rok 2009 Rokiem Jubileuszu Stulecia Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.

Starosta Powiatu Pan Zbigniew Kamiński przekazał znaczące środki finansowe na niezbędne prace gospodarcze i porządkowe: wzmocnienie fundamentów budynku, wykonanie odpływu wody bieżącej, na remont i oświetlenie alei dojazdowej do szkoły, remont korytarza dolnego i klatek schodowych, dofinansowanie wydawnictwa albumowego.

Rada Miasta uznała również rok 2009 Rokiem Jubileuszu Liceum, na potrzeby szkoły przeznaczyła znaczącą pomoc finansową. Wspólna uroczysta Sesja Rady Powiatu i Rady Miasta przyjęła stanowisko dla uczczenia Jubileuszu Stulecia Liceum, w którym m.in. napisano: „Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Szkoła w swojej bogatej historii stała się ostoją patriotyzmu oraz ośrodkiem walki o wolność i tożsamość narodową, nie pozwalając zginąć polskiej mowie, historii, kulturze. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy Szkoły i na rzecz Szkoły, aby nadal była ona wiodącą i nowoczesną placówką oświatową powiatu i miasta, wizytówką Naszej Ziemi, promującą jej historię i wizerunek współczesny w kraju i na świecie”.

Zakres prac związanych z obchodami 100-lecia Szkoły został przyjęty przez Radę Pedagogiczną we wrześniu ubiegłego roku. Wśród wielu zadań znalazły się konkursy: na hymn szkoły, poetycki o szkole i patronie, plastyczny o szkole, mieście i powiecie, o stuletniej historii szkoły, wiedzy o Patronie Szkoły; wystawy: szkoła na przestrzeni 100 lat, zasłużeni dla szkoły; programy artystyczne: historyczno-literacki, słowno-muzyczny z udziałem chóru szkolnego. Izba Tradycji Szkoły została odnowiona i wzbogacona o nowe pamiątki i dokumenty związane z najnowszą jej historią. Zorganizowano bieg przełajowy na terenie nadleśnictwa Brok dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych miasta i powiatu. Założono Kronikę Jubileuszową. Wydano okolicznościowe karty z datownikiem. Wykonano Medal i Dyplom Kopernikowski. Przygotowano obelisk kamienny dla upamiętnienia miejsca, na którym znajdował się drewniany budynek gimnazjum, u zbiegu ulic Małkińskiej i Dubois’a.

Równolegle z przygotowaniami do Jubileuszu, przebiegały przygotowania do organizacji IX Zjazdu Koleżeńskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych absolwenci i wychowankowie aktywnie włączyli się w organizację obchodów, ściśle współpracując ze Szkołą. Efekt prac został zweryfikowany w czasie trzydniowych uroczystości wrześniowych.

W dniu 11 września w auli szkolnej odbyła się Sesja Rady Powiatu i Rady Miasta Ostrów Maz. Sesja Rad została poprzedzona przemarszem uczestników Sesji i młodzieży Liceum na ul. Dubois’a, aby odsłonić głaz – tablicę w miejscu, gdzie znajdował się budynek gimnazjum. Po powrocie do szkoły nastąpiło otwarcie Alei Jubileuszowej oraz sadzenie drzew papieskich: dębu, buku i cisu w ogrodzie szkolnym. Sesja Rady Powiatu i Miasta przebiegała pod hasłem: „W podzięce szkole, za jej 100-letnią działalność”. Poza wystąpieniami Starosty i Burmistrza zostały przekazane szkole wyróżnienia, zaś szkoła uhonorowała Medalami Kopernikowskimi zasłużonych dla szkoły ze strony władz Powiatu i Miasta, sponsorów i nauczycieli. W czasie przerwy w obradach sali nr 15 (geograficznej) nadano Imię Stanisława Cepowicza – długoletniego dyrektora Szkoły. Po otwarciu wystawy jubileuszowej i zwiedzeniu Izby Tradycji Szkoły młodzież zaprezentowała program artystyczny „Wdzięczni swojej Ojczyźnie” w poezji, muzyce i pieśniach w wykonaniu chóru szkolnego.

Główny dzień uroczystości rozpoczął się wymarszem jej uczestników na mszę do Kościoła Parafialnego WNMP. Mszę celebrował Jego Eminencja Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp i Jego Ekscelencja Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski oraz 16 księży koncelebrantów – absolwentów szkoły.

W słowie powitalnym powiedziałem: „w imieniu własnym i organizatorów Jubileuszu 100-lecia naszego Liceum pragnę wyrazić ogromną radość, serdecznie przywitać i podziękować za uświetnienie uroczystości wyrażone przyjęciem zaproszenia i obecności wśród nas. To wielki zaszczyt, który przyjmiemy z wdzięcznością. Podczas sprawowanej Eucharystii niech dozna błogosławieństwa praca umysłów i rąk wszystkich, którzy tę szkołę w stuletniej historii tworzyli, w niej pracowali i zdobywali naukę aż do dziś… Zaszczyt, wzruszenie i wdzięczność łączą się w tej chwili w jedno uczucie radości, gdy stoję tu – u stup ołtarza – by je wyrazić wobec wszystkich zgromadzonych w tej Świątyni. Wieniec otaczających ołtarz księży – wychowanków – to wielki i wzruszający powód do dumy… Kieruję słowa serdecznych podziękowań do Jego Eminencji Ks. Prymasa Józefa Glempa, który przyjął honorowy patronat nad obchodami Jubileuszu… do Księdza Dziekana Edmunda Chmielewskiego za owocne kontakty i pomoc oraz całej służbie liturgicznej. Ta, dobiegająca końca msza, Msza Święta jest Hołdem złożonym Wszystkim, dzięki którym dzisiaj możemy świętować 100 – lecie Liceum, jest też hymnem wdzięczności dla współczesnych – budujących aktualny wizerunek szkoły.”

Liturgię Mszy Świętej uświetnił chór szkolny prowadzony przez Tadeusza Zaniewskiego.

Po mszy odbył się przemarsz uczestników uroczystości ulicami miasta pod pomnik „Nike” gdzie złożono kwiaty. W czasie przemarszu młodzieżowa orkiestra straży pożarnej grała melodie marszowe.

Po powrocie do szkoły w Alei Jubileuszowej powitano Ks. Prymasa, który po wejściu do budynku szkoły wpisał się do Księgi Pamiątkowej, uczestniczył w odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej ufundowanej przez Starostwo Powiatowe, a następnie we wspólnym zdjęciu wszystkich uczestników uroczystości.

Główna uroczystość na boisku szkolnym rozpoczęła się od wciągnięcia flagi na masz przy dźwiękach chóru szkolnego i zespołu muzycznego. W krótkim zagajeniu dyrektor Szkoły powitał przybyłych na uroczystość między innymi: Adama Struzika – Marszałka Woj. Mazowieckiego, Przewodniczącego Komitetu Honorowego Jubileuszu Szkoły, Karola Semika – Kuratora Oświaty i Wychowania, Danutę Janusz – Radną Sejmiku Mazowieckiego, Zbigniewa Kamińskiego – Starostę Powiatu, Mieczysława szymalskiego – Burmistrza Miasta, Krzysztofa Laskę – Przewodniczącego Rady Miasta, Tadeusza Zaniewskiego – byłego Dyrektora Szkoły i Kuratora Oświaty i Wychowania, nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowo – wychowawczych miasta i powiatu, uczestników IX Zjazdu Koleżeńskiego, rodziców i młodzież szkoły.

Dalszą część uroczystości prowadził prof. Jan Dzieniszewski – Honorowy Przewodniczący Koła Wychowanków i Absolwentów. W wystąpieniach głos zabrali Adam Strózik – Marszałek Sejmiku Mazowieckiego, – Przewodniczący Komitetu Honorowego Jubileuszu, Zbigniew Kamiński – Starosta Powiatu, Karol Semik – Kurator Oświaty i Wychowania, Mieczysław Szymalski – Burmistrz Miasta, Andrzej Korzeb – Przewodniczący Koła Wychowanków i Absolwentów, który w swoim wystąpieniu powiedział: „Rozsiani po całej Polsce i świecie, nasi absolwenci zawsze podkreślają, gdzie zdawali maturę i gdzie stawiali swoje pierwsze dorosłe kroki”. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia, ważną część życia. Nasz Jubileusz i ten album niech będzie trwałym wyrazem wdzięczności dla wszystkich, którzy tworzyli nie tylko historię, ale i tradycję szkoły.

W programie artystycznym wystąpili recytatorzy oraz chór szkolny. Po części artystycznej wszyscy skierowali się do budynku szkoły, aby obejrzeć wystawę fotograficzną ilustrującą 100-lecie działalności szkoły, Izbę Tradycji Szkoły, pracownie przedmiotowe, wystawę prac malarskich prof. Edwarda Wroczyńskiego.

W godzinach popołudniowych uczestnicy Zjazdu odwiedzili groby swoich nauczycieli i wychowawców na miejscowym cmentarzu. Wieczorem zaś miało miejsce spotkanie koleżeńskie na balu w Sali MOSIR-u.

W drugim dniu Zjazdu wychowankowie obejrzeli film o szkole, wzięli udział w spotkaniach grupowych, wybrali nowych członków do Rady Koła, obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież szkoły pod kierunkiem mgr Izabeli Hryń.

Jubileusz Szkoły przeszedł do historii. Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości, taki czas dano nam przeżyć. Za wielowymiarowe wsparcie w przygotowywaniu Jubileuszu Złotego Wieku Ostrowskiej Alma Mater chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia tak ważnego wydarzenia dla społeczności szkolnej, mieszkańców miasta i powiatu. Składam gorące podziękowania nauczycielom, absolwentom, sympatykom i przyjaciołom szkoły za trud i wysiłek, za niepowtarzalny klimat w trakcie przygotowania do uroczystości.

Wam drodzy absolwenci rozsiani po całym świecie dziękuję za okazany związek uczuciowy ze szkołą, gdy wracacie po latach na kolejny Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.

Serdecznie dziękuję za wielkie serce wszystkim Darczyńcom. To dzięki waszej pomocy szkoła mogła wydać okolicznościowe pamiątki, godnie przyjąć gości w murach szkoły. Składam najlepsze podziękowania Rodzicom, którzy służyli pomocą szkole z wielkim zaangażowaniem i troską o dobre przygotowanie Jubileuszu.

Serdecznie dziękuję nauczycielom, obsłudze szkoły i uczniom za wykonanie zobowiązań przyjętych w ramach przygotowań do uroczystości.

Jestem przekonany, że „przeszłość zachowana w pamięci stała się teraźniejszością”, że zostały zebrane „wspaniałe owoce dobrych uczynków”.

Włodzimierz Kazimierski

 

Skip to content